NOWY Program w devstyle, tym razem TESTY! Zapisz się na SmartTesting.pl! »

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY EDUKACYJNEJ
EDU.DEVSTYLE.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika serwisu https://edu.devstyle.pl.
  2. Jeśli w polityce prywatności wykorzystywany jest któryś z poniższych zwrotów, to należy mu nadać znaczenie następujące:
   1. administrator – Maciej Aniserowicz, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Białymstoku (15-649) przy ul. św. Andrzeja Boboli 93/74, ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się NIP 5422824401 i numerem REGON 200255159;

 

 • platforma edukacyjna - serwis internetowy dostępny w sieci web pod adresem https://edu.devstyle.pl będący usługą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 

  1. sklep – serwis internetowy umożliwiający nabywanie towarów i usług, dostępny w sieci web pod adresem https://sklep.devstyle.pl i https://devstyle.salescrm.pl;
  2. sprzedaż lub zakup – proces, podczas którego nabywasz w zamian za środki pieniężne towary lub usługi dostępne w sklepie;
  3. usługa warunkowa - usługa oparta na dostępie warunkowym w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, będąca jednocześnie usługą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na możliwości skorzystania w ramach platformy edukacyjnej z dostępu za pomocą konta użytkownika do treści cyfrowych stanowiących własność usługodawcy;
  4. użytkownik – to osoba fizyczna, która jest usługobiorcą usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz świadczonych w jej ramach usług warunkowych.
 1. Platforma edukacyjna wymaga posiadania konta użytkownika do korzystania ze wszystkich funkcjonalności, za wyjątkiem “Zapomniałeś hasła” - czyli funkcjonalności umożliwiającej przypomnienie sobie hasła do platformy edukacyjnej.
 2. Aby założyć konto użytkownika na platformie edukacyjnej, należy zakupić usługę za pośrednictwem sklepu lub zostać wskazanym przez klienta sklepu jako osoba uprawniona do korzystania z usługi, którą on zakupił.
 3. Korzystanie z platformy edukacyjnej jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu regulaminu.

§ 2
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli sam nie podałeś swoich danych osobowych samodzielnie, to otrzymaliśmy je od kogoś, kto zakupił za pośrednictwem sklep.devstyle.pl dostęp do kursu, a następnie wskazał Ciebie jako osobę, której mamy przypisać dostęp do tego kursu. Dysponujemy komplementem informacji, na podstawie którego - jeśli wniesiesz do nas indywidualne zapytanie - udzielimy Tobie szczegółowej informacji w tej sprawie.

Z KIM MOGĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych, którego wyznaczył administrator, czyli adw. Anną Szczęsną-Mazur. Kontakt możesz realizować w sposób osobisty, w głównym miejscu wykonywania działalności przez inspektora (kancelaria adwokacka Anna Szczęsna-Mazur z siedzibą w Poznaniu (60-818) przy ul. Sienkiewicza 22/17), w siedzibie administratora (po wcześniejszym umówieniu się z inspektorem), drodze korespondencyjnej (ul. św. Andrzeja Boboli 93/74, 15-649 Białystok) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail iod@devstyle.pl.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podano podstawy prawne przetwarzania:

 1. zawarcie i świadczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679; dalej jako RODO);
 2. świadczenie usług warunkowych udostępnianych na platformie edukacyjnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. prawnie uzasadnione interesy administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach odstąpienia od umowy przez użytkownika, zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych, prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu korzystania z platformy, badanie poziomu zadowolenia z jakości usługi świadczonej drogą elektroniczną jak i poszczególnych usług warunkowych oraz rozpatrywania reklamacji związanych z umową - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:

 1. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;
 2. gdy administrator musi ujawnić dane, by móc zrealizować umowę z podmiotem trzecim - dotyczy to wszystkich działań, które mają związek z zapewnieniem poprawnego funkcjonowania platformy edukacyjnej; występuje w przypadku korzystania z rozwiązań informatycznych, których dostawcami są podmioty trzecie, niezależne od administratora i zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;
 3. gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu.

Wszystkie powyższe przypadki są praktykami w pełni zgodnymi z RODO.

Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą:

 1. Kajabi LLC (5495 Sand Canyon Ave Suite #300, Irvine, CA 92618, USA) - dostawca platformy edukacyjnej;
 2. Webio Grzegorz Wołoszyn (NIP 5992688099) - dostawca poczty e-mail wykorzystywanej przez administratora.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wiąże się to z przekazywaniem Twoich danych osobowych do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Obejmuje to zawsze przypadki, które są niezbędne w celu wykonania umowy i zapewnia działania platformy edukacyjnej. Zawsze staramy się wdrażać rozwiązania w taki sposób, aby nie udostępniać danych osobowych lub udostępniać je w minimalnym zakresie. Zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych, które są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18 administrator określił ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarza Twoje dane przez różne okresy czasu. Zależy to od celu przetwarzania danych oraz ich rodzaju. Możemy wskazać następujące okresy:

 1. przez czas obowiązywania regulaminu i świadczenia na jego podstawie usługi drogą elektroniczną lub usługi warunkowej;
 2. przez 6 lat, licząc od dnia, w którym skontaktowałeś się z administratorem w sprawach związanych z działaniem platformy edukacyjnej.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – dotyczy ono zgody na otrzymywanie newslettera i zostało w sposób dokładny wyjaśnione podczas procesu zapisywania się na newsletter.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli tylko przeglądasz główną stronę platformy edukacyjnej to nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli chcesz korzystać z platformy edukacyjnej, to musisz podać swój adres e-mail, imię i nazwisko. Odmowa podania tych danych uniemożliwia założenie Tobie konta użytkownika na platformie edukacyjnej i w efekcie korzystanie z niej.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

§ 3
PRZECHOWYWANIE INFORMACJI LUB UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI JUŻ PRZECHOWYWANEJ W TELEKOMUNIKACYJNYM URZĄDZENIU KOŃCOWYM

Platforma edukacyjna nie zbiera w sposób automatycznych żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w tzw. ciasteczkach (ang. cookies). Platforma edukacyjna wykorzystuje względem użytkowników tzw. stałe i sesyjne pliki cookies. Ilość plików cookie zapisywanych na urządzeniach poszczególnych użytkowników może być różna — wynika to z rodzaju urządzenia, wykorzystywanej przeglądarki, zainstalowanych wtyczek i ich ustawień. Sesyjne pliki cookies są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stałe pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w ich parametrach czas — może to być czas sesji, czas określony z góry lub czas do ich usunięcia przez użytkownika. Platforma edukacyjna wykorzystuje następujące typy plików cookie:

PLIKI NIEZBĘDNE DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI

Umożliwiają korzystanie z zawartości platformy edukacyjnej w sposób prawidłowy i odpowiadają za podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem Twoich danych - nie możesz wyłączyć tych plików, ale możesz je zablokować. W przypadku blokady niektóre funkcjonalności platformy edukacyjnej nie będą działać w ogóle lub nie będą działać prawidłowo:

dostawca ciasteczka

nazwa ciasteczka

czas przechowywania

co dzieje się dalej z danymi?

osoby trzecie uzyskujące dostęp do cookies?

devstyle.mykajabi.com

_kjb_session

1 dzień

dane pozwalają przechowywać informacje o uprawnieniach zalogowanych użytkowników - w szczególności czy są zwykłymi użytkownikami czy administratorami

dane są powierzane Kajabi LLC, nie są udostępniane podmiotom trzecim

 

PLIKI POZWALAJĄCE NA DZIAŁANIA ANALITYCZNE I STATYSTYCZNE

Umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Ciebie z platformy edukacyjnej, co pomaga nam zrozumieć, w jaki z niej korzystasz. Te pliki pozwalają określić, które materiały wideo są dla Ciebie interesujące. Rezygnacja z tych plików cookie może powodować, że niektóre funkcje strony będą niedostępne:

dostawca ciasteczka

nazwa ciasteczka

czas przechowywania

co dzieje się dalej z danymi?

osoby trzecie uzyskujące dostęp do cookies?

devstyle.mykajabi.com

E-v1

permanentne

dane pozwalają zbierać informacje o tym w jaki sposób użytkownik korzysta z materiałów wideo; te dane są używane w celu zapewnienia, że wideo będzie bardziej przystępne dla oglądających

dane są powierzane Kajabi LLC, nie są udostępniane podmiotom trzecim

 

PLIKI UMOŻLIWIAJĄCE DZIAŁANIA MARKETINGOWE

Umożliwiają personalizowanie wyświetlanych Tobie reklam, w szczególności w oparciu o dane zebrane w innych serwisach przez tego samego dostawcę danego ciasteczka. Korzystanie z tych plików najczęściej wiąże się z profilowaniem, czy poddawaniem analizie i ocenie lub predykcji zebranych informacji na temat Twojej aktywności, a następnie - w oparciu o te informacje - wyświetlenie reklamy produktu, co do którego zachodzi największe prawdopodobieństwo, że będziesz zainteresowany jego zakupem. Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie. Wówczas nie będziemy personalizować wyświetlanych Tobie reklam, wszystkie funkcje strony będą jednak działać prawidłowo.
dostawca ciasteczka

nazwa ciasteczka

czas przechowywania

co dzieje się dalej z danymi?

osoby trzecie uzyskujące dostęp do cookies?

mykajabi.com

_fbp

3 miesiące

są udostępniane Facebook w celu dostarczania reklam w trybie RTB (aukcyjnym)

Kajabi LLC

Facebook.com

fr

3 miesiące

są udostępniane Facebook w celu dostarczania reklam w trybie RTB (aukcyjnym)

Facebook Inc.

Facebook.com

tr

sesja

są udostępniane Facebook w celu dostarczania reklam w trybie RTB (aukcyjnym)

Facebook Inc. 

§ 4 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Facebook Inc. -  Facebook dostarcza na platformę szkoleniową tzw. Pixel - kod oprogramowania pozwalający obserwować użytkowników i ich zachowanie na stronach internetowych. Platforma edukacyjna wykorzystuje Facebook Pixel do śledzenia zachowania użytkownika w sposób następujący:

ustalanie czy użytkownik wyświetlił jakąś zawartość, testował sprzedawaną przez administratora usługę lub faktycznie zakończył rejestrację. Pixel przesyła zebrane informacje dostawcy kodu, spółce Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Tak zbierane dane mogą być również udostępniane dostawcy platformy szkoleniowej. Na podstawie tych danych Facebook może wyświetlać Tobie reklamy w swoim serwisie oraz w innych miejscach, które podjęły współpracę z Facebookiem w ramach sieci reklamowej. Informacje o Twoich preferencjach są udostępniane w czasie rzeczywistym i następnie poddawane specjalnym aukcjom, podczas których podmioty zainteresowane tym by wyświetlać swoje reklamy osobom o preferencjach takich jak Twoje (lub zbliżone), rywalizują ze sobą w tej sprawie (tzw. dostarczanie reklam w trybie real time buing - czyli akcyjnym).

Kajabi LLC - jest dostawcą silnika utrzymującego platformę szkoleniową. Dostarczane przez Kajabi ciasteczka pozwalają poddać analizie dane dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz z materiałów wideo zawartych w szkoleniach. Kajabi pełni rolę jedynie procesora danych. Kajabi ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, więc tak zbierane dane osobowe wiążą się z koniecznością ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Ponad to co opisane powyżej, Kajabi dostarcza na platformę szkoleniową ciasteczka, w których zebrane dane Kajabi LLC udostępnia Facebook Inc. To ciasteczko przesyła zebrane informacje dostawcy kodu, spółce Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Na podstawie tych danych Facebook może wyświetlać Tobie reklamy w swoim serwisie oraz w innych miejscach, które podjęły współpracę z Facebookiem w ramach sieci reklamowej. Informacje o Twoich preferencjach są udostępniane w czasie rzeczywistym i następnie poddawane specjalnym aukcjom, podczas których podmioty zainteresowane tym by wyświetlać swoje reklamy osobom o preferencjach takich jak Twoje (lub zbliżone), rywalizują ze sobą w tej sprawie (tzw. dostarczanie reklam w trybie real time buying - czyli akcyjnym).

§ 5
BLOKADA COOKIES

 1. Zawsze masz możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
 2. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie platformy edukacyjnej.
 3. Brak zmiany domyślnych ustawień Twojej przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies. Zgodnie z przepisami polskiego prawa platforma edukacyjna przyjmuje, że możesz wyrazić lub odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki. Zgoda tak wyrażona może być w każdym momencie wycofana.
 4. Możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych zawartych w plikach cookie do chwili jej wycofania. Wycofanie zgody wyrażonej za pośrednictwem opcji przeglądarki jest szczegółowo opisane na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek — poniżej znajdziesz hiperłącza do tych najpopularniejszych:
  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Google Chrome:    http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
 5. Masz możliwość zweryfikowania w każdej chwili swoich ustawień w przeglądarce, również w stosunku do poszczególnych plików cookie. W tym celu możesz skorzystać m.in. z następujących narzędzi:
  1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
  2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=ENClose

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.